Badania

Z danych dotyczących spisu ludności Gorzowa Wlkp. na styczeń 2015 r. (udostępnionych przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gorzów Wlkp.) wynika, iż w mieście w chwili obecnej na 118,932 mieszkańców, 45707 jest pow. 50 roku życia, a 29 000 pow. 60 r.ż. Od stycznia 2013r. (26 580 os. 60+) w ciągu dwóch lat przybyło 2000 osób pow. 60 r.

Osoby powyżej 60 roku życia stanowią prawie 25% wszystkich mieszkańców a prognozy demograficzne wskazują, że ten odsetek będzie wzrastał z każdym rokiem. W Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 wśród 8 dominujących problemów wymienia się lawinowy wzrost osób starszych w stosunku do osób dorosłych. Jednocześnie w mieście nie ma wielu inicjatyw dla seniorów wskazujących na to, iż jako społeczeństwo staramy się wyciągać osoby starsze z domu i zachęcać do aktywności. 5 placówek seniorskich w mieście zrzesza zaledwie 800 seniorów 50+, z czego jedynie 450 osób pow. 60 r.ż. Większość seniorów uaktywnia się w więcej niż jednej organizacji co sprawia, że faktyczna liczba aktywnych Gorzowian 60+ zamyka się w liczbie 280 osób. Jeśli porównamy liczbę seniorów w mieście z tymi danymi, które zostały zebrane podczas realizacji projektu „Akademia Dojrzałego Człowieka..” przez Fundację Rozwoju Holistycznego, w ramach programu ASOS z MPiPS w 2013 okaże się, że aktywni seniorzy w Gorzowie stanowią zaledwie 2% wszystkich osób starszych. Dzięki polityce nowej władzy miejskiej zaczęły pojawiać się inicjatywy zmierzające do aktywizacji gorzowskich seniorów: konstytuuje się Gorzowska Rada Seniorów, pojawił się pomysł wprowadzenia instytucji Rzecznika Osób starszych i niepełnosprawnych. Konieczne jest jednak wypracowanie spójnej wizji polityki senioralnej w naszym mieście we współpracyz mieszkańcami. Należy zwrócić uwagę, że w swoich corocznych raportach z działalności składanych Wydziałowi Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie (instytucja odpowiadająca za kształtowanie polityki społecznej w mieście) wskazuje na to, że wzrasta liczba świadczeniobiorców wśród osób starszych, jak również osób kierowanych do DPSów i Domów Samopomocy. Następuje, więc postępująca pauperyzacja osób starszych. W swoich wytycznych w ostatnim raporcie GCPR zwraca uwagę na potrzebę aktywizacji seniorów („należy podjąć działania ukierunkowane na wspieranie, aktywizowanie osób starszych i niepełnosprawnych”). Niestety jeszcze za kadencji poprzednich władz miejskich podjęto szereg nierozważnych decji, które rzutują na sytuację seniorów. Realizując „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 – 2020”, przyjętą Uchwałą nr LXVIII/1073/2010 Rady Miasta z dnia 3 lutego 2010 r.” zamykano prężnie działające ośrodki zrzeszające seniorów. Dla przykładu w 2012 r. zamknięto Klub Nauczyciela, który zrzeszał ponad 200 seniorów, byłych nauczycieli. W tym samym roku zamknięto Klub Seniora „Pogodna Jesień”, a jego 100 członków przeniesiono do 120m2 Klubu Seniora Zodiak, zrzeszającego tam również ponad 100 osób. W 2013 zlikwidowano Klub Małyszyn, który był najprężniej działającą placówką dla seniorów w Gorzowie. Pozbawia się w ten sposób osoby starsze możliwości uaktywniania się, integracji i korzystania z usług kulturalnych. Zamykanie punktów, w których seniorzy mogliby się rozwijać i spędzać czas za dnia skutkuje ich instytucjonalizacją, czyli zamykaniem w miejscach całodobowej opieki, np. Domach Pomocy Społecznej.

Osoby starsze ze względu na to, iż nie poświęca im się wystarczająco wiele uwagi w naszym mieście posiadają niewykorzystany potencjał. Chcielibyśmy aby mogły go rozwijać zarówno dzięki instytucjom miejskim jak i prywatnemu biznesowi. W obecnych czasach rośnie siła pokolenia 60-latków nazywanych Silver Tsunami. Dzięki obecnemu trendowi 60-latek to już nie tylko staruszek ale człowiek w pełni sił witalnych, który w końcu ma czas by zająć się sobą. Chcemy aby osoby 60+ aktywnie uczestniczyły w życiu społeczności lokalnej Gorzowa oraz miały możliwość w pełni korzystać z walorów jakie może im zaoferować nasze miasto. Konieczne jest jednak przyjęcie w tym celu spójnej pro-senioralnej polityki miejskiej.